۳ برتر ماه

در این بخش ۳ پروژه برتر هر ماه که بر اساس فاکتورهای سود منطقی، پرداخت های منظم، احتمال ثبات و پایداری آنالیز شده اند، لیست میگردند.

۳ پروژه برتر اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
۱ Coin Extender BTC :: DOGE
۲ FX Trading Corp سرمایه گذاری کنید
۳ World Way Capital این پروژه بسته شده
۳ پروژه برتر فرودین ماه ۱۳۹۸
۱ Coin Extender BTC  ::  DOGE
۲ FX Trading Corp سرمایه گذاری کنید
۳ World Way Capital این پروژه بسته شده
۳ پروژه برتر اسفند ماه ۱۳۹۷
۱ Coin Extender BTC Version سرمایه گذاری کنید
۲ Coin Extender DOGE Version سرمایه گذاری کنید
۳ World Way Capital این پروژه بسته شده
۳ پروژه برتر بهمن ماه ۱۳۹۷
۱ Mr. DiGiCoin سرمایه گذاری کنید
۲ Coin Extender سرمایه گذاری کنید
۳ Iran Coin Mine سرمایه گذاری کنید
۳ پروژه برتر دی ماه ۱۳۹۷
۱ Mr. DiGiCoin سرمایه گذاری کنید
۲ Coin Extender سرمایه گذاری کنید
۳ Iran Coin Mine سرمایه گذاری کنید
۳ پروژه برتر آذر ماه ۱۳۹۷
۱ Mr. DiGiCoin سرمایه گذاری کنید
۲ GoEx این پروژه بسته شده
۳ Iran Coin Mine سرمایه گذاری کنید
۳ پروژه برتر آبان ماه ۱۳۹۷
۱ Mr. DiGiCoin سرمایه گذاری کنید
۲ GoEx این پروژه بسته شده
۳ CryptoLux این پروژه بسته شده
۳ پروژه برتر مهر ماه ۱۳۹۷
۱ Splitt این پروژه بسته شده
۲ Westland Storage این پروژه بسته شده
۳ Mr. DiGiCoin سرمایه گذاری کنید
۳ پروژه برتر شهریور ماه ۱۳۹۷
۱ Westland Storage این پروژه بسته شده
۲ Splitt این پروژه بسته شده
۳ GoEx این پروژه بسته شده
۳ پروژه برتر مرداد ماه ۱۳۹۷
۱ Ethral Bit این پروژه بسته شده
۲ Splitt این پروژه بسته شده
۳ Trade Professional این پروژه بسته شده
۳ پروژه برتر تیر ماه ۱۳۹۷
۱ Vario Bit این پروژه بسته شده
۲ DD Futures این پروژه بسته شده
۳ Ethral Bit این پروژه بسته شده
۳ پروژه برتر خرداد ماه ۱۳۹۷
۱ Vario Bit این پروژه بسته شده
۲ DD Futures این پروژه بسته شده
۳ Join Deposit این پروژه بسته شده