Smarts Lot

وضعیت: عدم پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۳۵ دلار
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۲۰٫۱۳ دلار
شروع پروژه: ۸ روز پیش مجموع سود ما: ۱۴٫۸۷- دلار
مانیتور شده: ۶ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۱۲٫۰۳
حداقل سرمایه گذاری: ۱ دلار رده بندی ادمین: ۱ از ۱۰
پاداش معرفی: ۴% – ۱% – ۱% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، بیت کوین، لایت کوین، اتریوم
پلن ها: ۵% روزانه برای ۳۰ روز

(بیشتر…)

Positive Trade

وضعیت: عدم پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۴۰ دلار
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۲۷٫۵۷ دلار
شروع پروژه: ۹ روز پیش مجموع سود ما: ۱۲٫۴۳- دلار
مانیتور شده: ۸ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۱۲٫۰۲
حداقل سرمایه گذاری: ۲۵ دلار رده بندی ادمین: ۱ از ۱۰
پاداش معرفی: ۵% – ۱% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، پییر، بیت کوین، اتریوم
پلن ها: ۰٫۲۱% ساعتی برای ۶۰۰ ساعت و …

(بیشتر…)

Crypto Light

وضعیت: عدم پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۴۰ دلار
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۱۷٫۵۵ دلار
شروع پروژه: ۱۰ روز پیش مجموع سود ما: ۲۲٫۴۵- دلار
مانیتور شده: ۹ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۱۱٫۱۹
حداقل سرمایه گذاری: ۱۵ دلار رده بندی ادمین: ۰ از ۱۰
پاداش معرفی: ۷% – ۱% – ۱% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، پیر، بیت کوین، اتریوم
پلن ها: ۴% روزانه برای ۴۵ روز، ۷% تا ۸% روزانه برای ۲۰ روز

(بیشتر…)

Dominat Company

وضعیت: عدم پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۴۰ دلار
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۳۸٫۲۰ دلار
شروع پروژه: ۱۷ روز پیش مجموع سود ما: ۱٫۸۰- دلار
مانیتور شده: ۱۶ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۱۱٫۱۰
حداقل سرمایه گذاری: ۱۰ دلار رده بندی ادمین: ۱ از ۱۰
پاداش معرفی: ۷% – ۲% – ۱% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، پیر، بیت کوین، اتریوم
پلن ها: ۷% تا ۱۰% روزانه برای ۲۰ روز کاری، ۱۴۰% تا ۲۰۰% بعد از ۱۵ روز کاری

(بیشتر…)

Crypto Lux

وضعیت: عدم پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۰٫۰۱۵ بیت کوین
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۰٫۰۲۱۹۲۰۰۱ بیت کوین
شروع پروژه: ۲۶۵ روز پیش مجموع سود ما: ۰٫۰۰۶۳۹۱۵۴ بیت کوین
مانیتور شده: ۱۲۷ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۰۹٫۲۶
حداقل سرمایه گذاری: ۰٫۰۰۳ بیت کوین رده بندی ادمین: ۱ از ۱۰
پاداش معرفی: ۸% – ۳% – ۲% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: بیت کوین، لایت کوین، اتریوم
پلن ها: ۱٫۴۹% روزانه تا زمانی که به ۱۵۰% دریافتی برسید

(بیشتر…)

Nexinvex

وضعیت: عدم پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۰٫۱ اتریوم
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۰٫۲۱۲۱۲۶۲۹ اتریوم
شروع پروژه: ۹۱ روز پیش مجموع سود ما: ۰٫۰۹۸۵۴۱۲۶ اتریوم
مانیتور شده: ۹۱ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۱۰٫۰۴
حداقل سرمایه گذاری: وابسته به کریپتو رده بندی ادمین: ۱ از ۱۰
پاداش معرفی: ۱۰% – ۳% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، بیت کوین، لایت کوین، اتریوم
پلن ها: ۲٫۵% تا ۳% روزانه برای ۶۰ روز، ۱۱۰% تا ۱۲۰% بعد از ۱۰ روز

(بیشتر…)

Elirtex

وضعیت: عدم پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۰٫۰۲ بیت کوین
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۰٫۰۱۲۳۱۹۲۶ بیت کوین
شروع پروژه: ۱۴۴ روز پیش مجموع سود ما: ۰٫۰۰۷۶۸۰۷۴- بیت کوین
مانیتور شده: ۳۴ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۰۹٫۱۷
حداقل سرمایه گذاری: ۰٫۰۰۵ بیت کوین رده بندی ادمین: ۱ از ۱۰
پاداش معرفی: ۱۰% – ۲% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: بیت کوین، لایت کوین، اتریوم، دوج کوین
پلن ها: ۲٫۶% روزهای کاری + ۱% روزهای تعطیل برای ۱۲ هفته

(بیشتر…)

Token Logic

وضعیت: عدم پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۱۰،۰۰۰ دوج کوین
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۳۵،۲۰۲ دوج کوین
شروع پروژه: ۴۱ روز پیش مجموع سود ما: ۲۵،۲۰۲ دوج کوین
مانیتور شده: ۴۱ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۰۹٫۱۳
حداقل سرمایه گذاری: ۰٫۰۰۱ بیت کوین رده بندی ادمین: ۱ از ۱۰
پاداش معرفی: ۴% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: بیت کوین، لایت کوین، دوج کوین، اتریوم
پلن ها: ۳% تا ۵% روزانه برای ۳۰ تا ۵۰ روز

(بیشتر…)

TY Capital

وضعیت: عدم پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۳۰ دلار
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۴۶٫۰۶ دلار
شروع پروژه: ۹۴ روز پیش مجموع سود ما: ۱۶٫۰۶ دلار
مانیتور شده: ۷۴ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۰۹٫۰۹
حداقل سرمایه گذاری: ۳۰ دلار رده بندی ادمین: ۱ از ۱۰
پاداش معرفی: ۱۰% – ۶% – ۳% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، پیر، بیت کوین، اتریوم
پلن ها: ۱% تا ۵% روزانه تا زمانی که به ۱۵۰% دریافتی برسید

(بیشتر…)

Doge Worker

وضعیت: عدم پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۶،۰۰۰ دوج کوین
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۱۶،۴۷۹ دوج کوین
شروع پروژه: ۵۳ روز پیش مجموع سود ما: ۷،۵۴۰ دوج کوین
مانیتور شده: ۵۳ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۰۹٫۰۴
حداقل سرمایه گذاری: ۲۰۰ دوج کوین رده بندی ادمین: ۱ از ۱۰
پاداش معرفی: ۷% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: دوج کوین
پلن ها: ۴% تا ۵% روزانه برای ۳۰ روز

(بیشتر…)

Splitt

وضعیت: عدم پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۰٫۰۳ بیت کوین
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۰٫۱۱۸۵۵۰۸۱ بیت کوین
شروع پروژه: ۱۵۲ روز پیش مجموع سود ما: ۰٫۰۸۳۲۵۳۹۵ بیت کوین
مانیتور شده: ۱۴۴ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۰۹٫۰۱
حداقل سرمایه گذاری: ۰٫۰۰۱ بیت کوین رده بندی ادمین: ۲ از ۱۰
پاداش معرفی: ۴% – ۲% – ۱% معرفی و تحلیل پروژه
حساب های مورد قبول: بیت کوین، اتریوم، دوج کوین، پرفکت مانی
پلن ها: ۲٫۶۴% تا ۴٫۷۰% روزانه برای ۳۵ تا ۶۰ روز

(بیشتر…)

Bit Creative

وضعیت: عدم پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۰٫۰۰۷ بیت کوین
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۰٫۰۰۱۶۲۲۵۰ بیت کوین
شروع پروژه: ۴ روز پیش مجموع سود ما: ۰٫۰۰۵۳۷۷۵۰- بیت کوین
مانیتور شده: ۴ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۰۹٫۰۳
حداقل سرمایه گذاری: ۰٫۰۰۲ بیت کوین رده بندی ادمین: ۱ از ۱۰
پاداش معرفی: ۵% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، بیت کوین، لایت کوین، اتریوم
پلن ها: ۶% تا ۸% روزانه برای ۲۰ روز

(بیشتر…)

Doge Maker

وضعیت: عدم پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۴،۰۰۰ دوج کوین
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۷،۱۰۷ دوج کوین
شروع پروژه: ۴۰ روز پیش مجموع سود ما: ۳،۱۰۷ دوج کوین
مانیتور شده: ۴۰ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۰۸٫۳۰
حداقل سرمایه گذاری: ۷ دلار رده بندی ادمین: ۱ از ۱۰
پاداش معرفی: ۷% – ۲% – ۱% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، پیر، دوج کوین، بیت کوین
پلن ها: ۲٫۵% تا ۵% روزانه برای ۲ سال

(بیشتر…)

Westland Storage

وضعیت: عدم پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۰٫۳ بیت کوین کش
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۰٫۵۸۶۵۱۸۴۰ بیت کوین کش
شروع پروژه: ۲۰۹ روز پیش مجموع سود ما: ۰٫۵۸۶۵۱۸۴۰ بیت کوین کش
مانیتور شده: ۷۹ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۰۸٫۲۳
حداقل سرمایه گذاری: وابسته به کریپتو رده بندی ادمین: ۱ از ۱۰
پاداش معرفی: ۱۰% – ۵% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: بیت کوین، بیت کوین کش، لایت کوین، اتریوم
پلن ها: ۱% روزانه مادام العمر

(بیشتر…)

Helonex

وضعیت: عدم پرداخت سرمایه ی فعال ما: ۳۰ دلار
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۹٫۶۰ دلار
شروع پروژه: ۸ روز پیش مجموع سود ما: ۲۰٫۴۰- دلار
مانیتور شده: ۸ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۰۸٫۱۵
حداقل سرمایه گذاری: ۲۰ دلار رده بندی ادمین: ۱ از ۱۰
پاداش معرفی: ۸% – ۱% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، پیر، بیت کوین، اتریوم
پلن ها: ۴% روزانه برای ۴۰ روز، ۰٫۳% ساعتی برای ۴۸۰ ساعت

(بیشتر…)