Cryptocurrency Prices by MineTrader

برچسب: اکو اسمارت

Eco Smart

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۱۸۰،۰۰۰ ترون
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۳۴۹،۶۷۲ ترون
شروع پروژه: ۱۲۱ روز پیش مجموع سود ما: ۳۴۹،۶۷۲ ترون
مانیتور شده: ۱۲۱ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۹٫۰۵٫۲۱
حداقل سرمایه گذاری: ۵،۰۰۰ ترون رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰
پاداش معرفی: ۹% – ۸% – ۷% – ۶% آموزش، ارزیابی و تحلیل پروژه
حساب های مورد قبول: ترون
پلن ها: قرارداد هوشمند، تشریح پلن

(بیشتر…)

Eco Game Center

وضعیت: در حال پرداخت
ورودی فعال: ۱،۶۰۰ ترون
واریز سود: اتوماتیک مجموع برداشت ما: ۱۹۲ ترون
شروع پروژه: ۳۶ روز پیش مجموع سود ما: ۱۹۲ ترون
مانیتور شده: ۳۶ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۹٫۰۵٫۲۰
حداقل ورودی: ۲۰۰ ترون رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰
پاداش معرفی: ۴% – ۳% – ۳% ارزیابی و تحلیل پروژه
حساب های مورد قبول: ترون
پلن ها: قرارداد هوشمند، تشریح

(بیشتر…)